Mei 14: No ka Hoʻokaʻawale i nā ʻĀina o nā Keiki o Mose a me ko Lota

Mei 14, 1842: Regarding the Division of Lands for Lot and Moses

On May 14, 1842, the Nobles and Representatives discussed the care and division of lands for Lot Kapuāiwa and Moses Kekūāiwa. The lands at issue were located on the island of Kauaʻi, Oʻahu, Maui, and Hawaiʻi. The excerpts below relate to the division and care of lands on Kauaʻi and Oʻahu.

Available in the Journals of the Legislature, Kingdom Era, Buke Oihana o ka Ahaolelo, Helu 1

Mei 14. [illegible] I ka  iwa o ka hora halawai naʻlii a kamailio lakou no ka hookaawale i na aina o na keiki o Mose a me ko Lota a maopopo ke kaawale ana alaila hoihoi lakou i ko Mose aina a pau o Kauai, malalo ia o kona kiaaina a hooholo lakou i keia olelo o ka o poe alii o nalii a me ka poe i kohoia.

Available in the Journals of the Legislature, Kingdom Era, Buke Oihana o ka Ahaolelo, Helu 1

A kamailio hou lakou no na aina a pau o Mose a me ko Lota ma o Oahu [line obscured], no ko Mose mau kahu ia e kokua ana ia ia. A o Moanalua, no ko Lota mau kahu ia, e kokua ana ia ia, a o na aina e ae apau o laua, ua hoi aku no ia i ke kiaaina ka malama, no ke aupuni, a holo keia olelo i nalii a me ka poe i kohoia.