Iune 14: No ke Kau ʻia ke Kumukānāwai no ko Hawaiʻi Pae ʻĀina

June 14, 1852: Promulgation of Hawaiʻi’s Constitution

The 1852 Constitution entitled, Kumukanawai i Haawiia e ka Moi Kamehameha III., ke Aliʻi o ko Hawaii Pae Aina, me ke Kuka Pu a me ka Ae Pu o na ʻLii a me ka Poeikohoia e na Makaainana i Akoakoa iloko o ka Ahaolelo Kau Kanawai, i ka La 14 o Iune, 1852, was enacted as the result of an extensive process involving the people, nobles, and Mōʻī.

Available in Constitutions collection, Kumukanawai i Haawiia e Ka Moi, 1852.

Iune 11: No ke Ala Liʻiliʻi ma Kalawahine ma Honolulu ʻĀina (Māhele 1)

June 11, 1859: Regarding a Private Way in Kalawahine, Honolulu (Pt. 1)

Below is the first page in the proceedings before the Commission on Private Ways and Water Rights, in a matter filed by Richard Gilliland.

Available in Records of Private Ways and Water Rights, 1859 to 1892 Files, September 1892.

Continue reading “Iune 11: No ke Ala Liʻiliʻi ma Kalawahine ma Honolulu ʻĀina (Māhele 1)”

Iune 7: No ke Kau ʻia ke Kumukānāwai no ko Hawaiʻi Pae ʻĀina

June 7, 1839: Promulgation of Hawaiʻi’s Constitution

The first Constitution, established by Kauikeaouli on June 7, 1839, proclaimed the rights of the people and ensured equal protection for both the people and the chiefs.

Available in Constitutions collection, Ke Kumu Kanawai a me Ke Kanawai Hooponopono Waiwai, 1840.

Continue reading “Iune 7: No ke Kau ʻia ke Kumukānāwai no ko Hawaiʻi Pae ʻĀina”

Iune 5: Leka e Kākau ʻia e Iʻi

June 5, 1838: Letter Written by ʻĪʻī

Below is a letter written on behalf of Kaʻahumanu by John Papa ʻĪʻī.  The letter is written to Kekuanaoa and Haalilio and references the necessity of paying off debt owed to John Meek, and others.

Available in Foreign Office & Executive, Chronological Files, 402-4, May 2, 9, 30, June 5, 27, 1838.

Lahaina Iune 5 1838

Auhea oe Mataio Kekuanaoa

Ke aloha ʻku nei ke lii ua kaua ia oe

Eia kekahi mea hoike ia olua o Timotea Haalilo. I ka la 4 o ka Iune nei ua kamailio ke ʻlii me na ʻlii no na dala a Keoni Miki elua tausani no ka uku hoopanee o Kamehameha, aia maloko o na aie a pau a me Kapolani laua o Kapena [Abpiki?]. Aia i ka wa e hookaa ai ka na aie a pau a mika Palani e haawi aku ai ka Miki mau dala elua tausani.

Ua ae na ʻlii ma ka olelo pu ana iho nei o olua ka ike maopopo paha. Eia kekahi, ua ku mai o Piia

Available in Foreign Office & Executive, Chronological Files, 402-4, May 2, 9, 30, June 5, 27, 1838.

i nehinei a o ka wa e hoolo mai ai ka moku e hooili mai oe i — wae hau au a i lanahu kekahi au e hooili mai ai.

Oia na olelo maloko o keia palapala hoike ia olua me ka inoino no ka keehi o Mika iau no ka maikai o ka makani.

Na Kaahumanu
Na Ii nae i ka-
kau keia mau olelo

Iune 3: No ke Kuʻikahi me nā ʻĀina ʻĒ

June 3, 1850:  Regarding Treaties with Foreign Nations

On June 3, 1850, the Privy Council considered a number of issues related to foreign relations. Of some interest is the determination that if the French and English refused to make a new treaty similar to that made with the United States, notice would be given that the existing treaty would cease in one year.

Available in Privy Council Minutes, Manuscript 1847-1850, Hawaiian

Continue reading “Iune 3: No ke Kuʻikahi me nā ʻĀina ʻĒ”